Reglement

Reglement

Lidmaatschap en inschrijving Bornse Barcelona Club

 1. Iedereen kan lid worden van de Bornse Barcelona Club door betaling van zijn lidmaatschap voor één jaar en na goedkeuring van het bestuur. Het bedrag dient ter beschikking van de club te zijn voor 1 april [door storting op bankrekeingnummer xx].
 • Door lid te worden van de Bornse Barcelona Club, verklaart men zich akkoord met de reglementen van de Club en de beslissingen van het bestuur.
   
 • Een lid van de Bornse Barcelona Club is deelnemer aan de (inter)nationale vlucht uit Barcelona, in overeenstemming met de statuten en reglementen van de NPO/ZLU(?) en zijn of haar duiven inkorft in het Nationaal inkorfcentrum te Borne.
 • Lid worden en blijven heeft niet alleen de verplichting om in ieder geval de intentie te hebben om Barcelona te gaan spelen, nu of in de toekomst. Tevens wordt van leden verwacht dat men aanwezig is bij het inkorven, afslaan / prijsuitreiking.
 • Indien aan artikelen 1, 3 en 4 niet is voldaan of indien er onzekerheid bestaat over het voldoen aan deze artikelen, dan wordt de deelnemer geacht niet geldig te zijn ingeschreven voor de “Bornse Barcelona Club -competitie” en verliest het lid zijn rangschikking en vervalt zijn recht op eventuele trofeeën, (ere)prijzen, diploma’s, e.d. 
 • Mocht men aan artikel 4 van dit reglement niet kunnen voldoen, anders door ziekte of overmacht, dan eindigt in principe het lidmaatschap. Dit ter beoordeling van het bestuur. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van dit artikel.
 • Lidmaatschap betekent ook dat toestemming word gegeven om gepast gebruik toe te staan voor beeldmateriaal gemaakt tijdens evenementen of activiteiten t.b.v. de Bornse Barcelona Club

  Het Bestuur
   
 • Het Bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, Deze leden verdelen de werkzaamheden en zullen onderling een taakverdeling afspreken. 
 • Het bestuur telt minimaal een voorzitter, secretaris en een penningmeester en indien nodig kan een algemeen bestuurslid aangewezen worden binnen het bestuur.
 • Het bestuur beslist over alle aangelegenheden zelfs al worden ze niet geregeld door dit reglement.
 • Indien tijdens de beraadslaging over een punt blijkt dat erover moet worden gestemd dan wordt gestemd volgens de regels van de gewone meerderheid. Indien er meer voor- dan tegenstemmen van het aantal aanwezige bestuursleden zijn, is het voorstel over dat punt aangenomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Nieuwe bestuursleden worden gevraagd door de overige bestuursleden. De zittingstermijn is onbeperkt.

Bij oprichting van de Bornse Barcelona Club is het bestuur gevormd door de volgende leden: Benno Kastelein (xx), Boudewijn Geerink (xx) en Edwin Wiersma (xx).